KVKK

KVKK

MİNA GALVANİZ SAN. VE TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ KAPSAMI ;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, şirketimiz tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen kanun ve yönetmelikler gereğince şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, şirketimiz çalışanları veya şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları ile şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ;

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir; İsim, soy isim , T.C. kimlik numarası, fotoğraf, kimlik bilgileri, adres, telefon numarası, nüfus kayıt örneği, özgeçmiş bilgisi, imzası e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, askerlik durum bilgisi, eğitim bilgisi banka hesap numarası, sağlık bilgiler,adli sicil sabıka kaydı bilgileri, aile bilgileri ,sağlık bilgileri vd.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ ;

 • Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
 • Çalışan ile İşveren arasında akdedilen iş sözleşmesinin ifası ve hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • İşverene ait ürün ve hizmetleri iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek, hizmet sunduğu vatandaşlara ve ticari ilişki içerisinde olduğu gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile İşverenin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • İşyerinde ve işletmede performans düzeyi ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimleri yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar için,
 • İşverenin çalışma alanlarında, işyerleri ve ofislerinde güvenlik, disiplin ve sair nedenlerle binalarında, işletme sahalarında, araçlarında kamera görüntülerini kaydetmek, mesai takibini ve giriş-çıkış kontrolünü sağlamak amacıyla,
 • Çalışana tevdi edilen araçlarda GPS sistemi ile konum belirlemek amacıyla,
 • Çalışanın kullanımına tahsis edilen bilgisayar, cep telefonu ve diğer cihazlarda kullanım bilgilerini, e posta trafiğini, e posta içeriklerini, iletişim bilgilerini ve diğer kullanımı izlemek, kaydetmek amacıyla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,
 • Personelin ücretinin banka aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğünü yerine getirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, iş yerindeki üretimin kontrolünü sağlamak,
 • Şirketimizce özel nitelikte kişisel verileriniz (kamera kaydı, sağlık bilgileri) iş yerinde güvenlik ve disiplini sağlamak ,mesai takibini yapmak, iş yeri giriş-çıkış kontrollerini yapmak , işçi özlük 4857 sayılı kanun m.75 gereğince personel özlük dosyası oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmek saikiyle alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE SAKLANMA YÖNTEMİ ;

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI ;

 • Çalışana ait işlenen kişisel veriler;
 • Kamu hizmetlerinin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, işverenin iş ortaklıklarına, çözüm ortaklarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak işverenin tedarikçilerine,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari nitelikteki işveren faaliyetlerinin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na,
 • İşverenin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerine, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İşverenin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

6698 SAYILI KVKK UYARINCA HAKLARINIZ ;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse bilgi talep etme, İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 6698 Sayılı KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@minagalvaniz.com adresine imzalı olarak iletebilirsiniz.

Teklif Al E-Katalog Whatsapp
docxfilePDF